ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีส่งเสริมการขาย
 • สรุปรายงานส่งเสริมการขายและสัญญาต่างๆ
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีลูกหนี้
 • ดูแลควบคุมทีมและตรวจสอบ เปิดใบแจ้งหนี้ - วางบิล
 • ตรวจสอบเอกสารรายได้สาขาและรายได้อื่นๆ
 • บันทึกบัญชีรายรับ
 • ปิดภาษีขายและรายละเอียดประกอบ
 • Accounts Receivable Aging
 • Reconcile Payment, Bank Statement
 • จัดทำ Report Accounts Receivable

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ด้าน AR 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะ Excel ในระดับสูง
 • มีความรู้ด้านภาษีและกฎหมายต่างๆ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านสัญญาหรือการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี พร้อมปรับเปลี่ยนได้เสมอ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี


Become #TeamMajor today!

If you're interested in the above exciting positions,
Submit your CV or Resume with expected salary via Emai: thunchanok.poo@majorcineplex.com


For more Information

Tel: 02-515-5300 ext 221, 223 (Office Hour Only)
Facebook Page: Recruitment Majorcineplex
LinkedIn: Major Cineplex Group
Or Walk-In @ 14th Floor Avenue Building Major Ratchayothin (1839 Paholyothin R. Ladyao, Jatujak BKK 10900)

Data Analytic Manager

Job Description:
 • Provide managed visualised data analytic from our internal data set
 • Provide marketing strategy that aligned KPIS for Marketing department based on Internal Data
 • Present marketing strategy to management and follow up for actionable result
 • Lead on developing processes for effective data analysis and reporting
 • Produce understandable and actionable marketing actions gleaned from data and work with
  cross functional marketing team that will lead data to Revenue Monetisation of Marketing
  asset
 • Interpreting data and reporting data findings are key roles in the position
 • Data analytics managers also keep up on data industry trends and the availability of upgrades to a system,
  advising organisational leaders when changes need to be made for revenue improvement
 • Seek and discover data usage that will benefit in improving top line revenue

Qualification:

 • Male / Female age 28 – 38 years old
 • Bachelor's degree or higher in Marketing, Business Administration or any related field
 • At least 5 years experienced in Sales, Marketing data analyst
 • Experienced in Team Management is a must
 • Well understanding in Data Marketing


Become #TeamMajor today!

If you're interested in the above exciting positions,
Submit your CV or Resume with expected salary via Emai: thunchanok.poo@majorcineplex.com


For more Information

Tel: 02-515-5300 ext 221, 223 (Office Hour Only)
Facebook Page: Recruitment Majorcineplex
LinkedIn: Major Cineplex Group
Or Walk-In @ 14th Floor Avenue Building Major Ratchayothin (1839 Paholyothin R. Ladyao, Jatujak BKK 10900)

เจ้าหน้าที่บัญชี GL

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการบันทึก และปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดนำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ปิดงบการเงินประจำเดือน/ประจำไตรมาส/ประจำปี รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน
 • เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมติดตามข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนด
 • นำยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50 และ ภงด.51), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54) เพื่อส่งให้กรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี สามารถปิดงบการเงิน และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี และ สรรพากร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (SAP, Oracle, Dynamics AX), มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Excel)
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความอดทนต่อแรงกดดัน และพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ


Become #TeamMajor today!

If you're interested in the above exciting positions,
Submit your CV or Resume with expected salary via Emai: thunchanok.poo@majorcineplex.com


For more Information

Tel: 02-515-5300 ext 221, 223 (Office Hour Only)
Facebook Page: Recruitment Majorcineplex
LinkedIn: Major Cineplex Group
Or Walk-In @ 14th Floor Avenue Building Major Ratchayothin (1839 Paholyothin R. Ladyao, Jatujak BKK 10900)

Legal & Compliance

Responsibilities:
 • Draft, review and revise all kinds of commercial contracts and various forms of agreements or legal documentations in both Thai and English
 • Prepare Thai and English translations of contracts and any other legal documents
 • Provide legal advice, comment, opinion in terms of all legal issues related to the business of the Company and its affiliates in Thailand
 • Negotiate on legal terms and conditions of contracts and any legal documentations, advise on new business ventures and transactional matters
 • Attend business meetings as necessary in relation to the work assignments
 • Coordinate and contact with all internal departments, government authorities and external counsels in Thailand and overseas
 • Coordinate and communicate between internal and external parties (the SET, the SEC, the Bank of Thailand, regulators, external counsel, public authority, and relevant authorities) to achieve the goals set
 • Manage Company and its affiliates' preliminary litigation
 • Administer and responsible for running of all internal matters of Legal Department and supervise Legal Department's staff
 • Other legal work as assigned

Qualifications:

 • Bachelor or Master's degree in Laws
 • Age 30 - 40 years old
 • Experience over 5 - 8 years in Legal and Compliance
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Excellent communication skills in English


Become #TeamMajor today!

If you're interested in the above exciting positions,
Submit your CV or Resume with expected salary via Emai: thunchanok.poo@majorcineplex.com


For more Information

Tel: 02-515-5300 ext 221, 223 (Office Hour Only)
Facebook Page: Recruitment Majorcineplex
LinkedIn: Major Cineplex Group
Or Walk-In @ 14th Floor Avenue Building Major Ratchayothin (1839 Paholyothin R. Ladyao, Jatujak BKK 10900)

Accounting Manager [Cambodia/Lao]

Responsibilities
 • Provide overall oversight and guidance on all areas involving international accounting functions to include accounting process, operational process improvements, and financial report preparation.
 • Manage regional controllers and corporate accounting teams, projects, including work plans, staffing, deadlines, project disbursements etc.
 • Manage/ assist monthly accounting close for international entities with local international accountants.
 • Implement and ensure compliance to internal control processes. Maintain and oversee implementation and monitoring of business processes and financial controls
 • Oversee year-end statutory audits for international entities
 • Perform other accounting, financial, or administrative tasks as may be required from time-to-time by CFO.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Accounting, Finance, Business or related field
 • 10+ years of progressive accounting experience, including leadership position with a medium to large multinational company
 • Ability to effectively manage multiple international teams remotely
 • Highly analytical, detail oriented and strong business sense; proven ability to manage new ideas and creative solutions
 • Excellent interpersonal, oral and written communication skills, including ability to communicate proficiently with all levels of Management
 • Self-starter, motivated, reliable and strategic thinker
 • CPA a plus

Highlight

 • Provide overall guidance international accounting
 • Manage regional accounting team
 • Base in Thailand


Become #TeamMajor today!

If you're interested in the above exciting positions,
Submit your CV or Resume with expected salary via Emai: thunchanok.poo@majorcineplex.com


For more Information

Tel: 02-515-5300 ext 221, 223 (Office Hour Only)
Facebook Page: Recruitment Majorcineplex
LinkedIn: Major Cineplex Group
Or Walk-In @ 14th Floor Avenue Building Major Ratchayothin (1839 Paholyothin R. Ladyao, Jatujak BKK 10900)

Risk Manager

Responsibilities:
 • จัดการประชุม, เตรียม presentation, เตรียมเอกสาร, รายงานการประชุม - ระดับกรรมการ กลยุทธ์ และปฏิบัติการ
 • จัดทำทะเบียนความเสี่ยง และ ติดตามข้อมูลทุกเดือน
 • จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าของความเสี่ยงและพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง – Template/Format, Criteria, Matrix, Heat map
 • จัดทำเอกสารด้าน HR ทั้งหมด ที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย PDPA
 • PR โครงการ “เมเจอร์สีขาว” สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อพนักงานทุกคน
 • รับแจ้งเคสติดโควิด และเก็บข้อมูล
 • วางแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันวิดให้พนักงาน เช่น ATK, Mask, Alcohol
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification:

 • จบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายแรงงาน, ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานใน Risk Management อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


Become #TeamMajor today!

If you're interested in the above exciting positions,
Submit your CV or Resume with expected salary via Emai: thunchanok.poo@majorcineplex.com


For more Information

Tel: 02-515-5300 ext 221, 223 (Office Hour Only)
Facebook Page: Recruitment Majorcineplex
LinkedIn: Major Cineplex Group
Or Walk-In @ 14th Floor Avenue Building Major Ratchayothin (1839 Paholyothin R. Ladyao, Jatujak BKK 10900)

Sr. Account Executive (Media Sales)

Responsibilities:
 • Generating new leads and prospecting accounts
 • Prepare & present proposals to potential clients
 • Open new account and maintain good relationship with existing customer
 • Providing support for clients and solving any related problems
 • Implement all activities to be aligned with the partner strategy and customer business plan e.g. assortment, promotion plan, trade term agreement, etc.
 • Managing the client's budget and ensuring that the campaign stays within the budget
 • Handling complaints and negotiations
 • Remain in frequent contact with the clients in your responsibility to understand their needs

Qualification:

 • Female age not over 45 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Marketing, Advertising or related field
 • 3+ years of sales experience in selling advertising or digital media field would be an advantage
 • Very good personality with excellent communication, negotiation and presentation skills
 • Flexible and can work under pressure
 • Have a private car and a valid Driving License


Become #TeamMajor today!

If you're interested in the above exciting positions,
Submit your CV or Resume with expected salary via Emai: thunchanok.poo@majorcineplex.com


For more Information

Tel: 02-515-5300 ext 221, 223 (Office Hour Only)
Facebook Page: Recruitment Majorcineplex
LinkedIn: Major Cineplex Group
Or Walk-In @ 14th Floor Avenue Building Major Ratchayothin (1839 Paholyothin R. Ladyao, Jatujak BKK 10900)

Talent & Performance Manager

Responsibilities:
 • Designing and managing talent management program such as management trainee program, core and functional development program
 • Developing career management related works for business units in charge
 • Develop mentoring and coaching sessions for employees
 • Build succession plans
 • Performing HR improvement projects as per assignment
 • Calculate employee engagement metrics, like retention and turnover rates
 • Perform benchmark analyses of compensation and benefits
 • Provide team members with direction for leadership and development initiatives
 • Oversee sourcing and hiring procedures to ensure we attract and select high-potential employees

Requirement:

 • Male or Female, age not over 42 years old
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources or related field
 • Over 5 Years of experience in HR Strategy, HRD, HR Consulting or related fields in a multinational organizationExcellent in English is a must
 • Having related experience in talent management, career management, competency management would be advantage
 • Good analytical skills
 • Good communication skills and ability to establish relationships with individuals and leaders


Become #TeamMajor today!

If you're interested in the above exciting positions,
Submit your CV or Resume with expected salary via Emai: thunchanok.poo@majorcineplex.com


For more Information

Tel: 02-515-5300 ext 221, 223 (Office Hour Only)
Facebook Page: Recruitment Majorcineplex
LinkedIn: Major Cineplex Group
Or Walk-In @ 14th Floor Avenue Building Major Ratchayothin (1839 Paholyothin R. Ladyao, Jatujak BKK 10900)